اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی  اصطلاحات کبوتر بازی : نوک قناری: کبوترانی هستند که جثه ای مانند کبوتر ولی نوکهای بسیار ریز که نژاد  خاصی می باشند، برای جوجه کشی و پرواز مناسب نیستند و در رنگهای متنوع موجود و فقط جنبه زینتی دارد. هلندی: نژادی خاص می باشند که یالی مانند یال شیر، از پر در […]