شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم

سیاهرگ ها

ادامه مقاله شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش هشتم : سیاهرگ های ششی چپ و راست که خون شش ها را خارج می کنند، در سمت شکمی نای قراردارند و به طور مستقل وارد دهلیز چپ می شوند یا ممکن است کمی قبل از این که وارد دهلیز چپ شوند به یکدیگر ملحق می شوند. سیاهرگهایی که خون را از سر بر می گردانند از الگوی سرخرگی پیروی کرده و اکثر سیاهرگ ها سرانجام به سیاهرگ های وداجی بیرونی باز می شوند. سیاهرگ وداجی بیرونی چپ کوچک است، در حالی که سیاهرگ وداجی بیرونی راست بسیار بزرگ است. مورد اخیر اکثر خون را از طرف چپ سر دریافت میکند و کمان بزرگی را در سمت شکمی دومین مهره گردنی، اما سطحی تر از سرخرگهای سبات (بزرگ) داخلی، تشکیل میدهد. موقعیت این کمان در زمان کشتار و سپس خونگیری لاشه (خارج شدن خون از لاشه) مهم است. سیاهرگ وداجی راست در گردن، در سمت خلفی و جانبی نسبت به مری، که برای بریدن سیاهرگ قابل دسترس است، به پایین می آید.

سیاهرگ هایی که خون بالها را خارج می کنند برای تشکیل رگ جانبی ملحق شده و وارد قفسه سینه می شود که به وسیله ی سیاهرگهای خارج کننده بخش دیواره قفسه سینه و گردن برای تشکیل سیاهرگ زیر چنبری متصل شده است. سیاهرگهای زیر چنبری و وداجی خارجی در مدخل سینه ای، به صورت جانبی و خلفی نسبت به ماهیچه اSternotrachea، بزای تشکیل سیاهرگ بزرگ (اجوف) قدامی، به یکدیگر متصل می شوند. سیاهرگ اجوف قدامی راست به طور اساسی از سیاهرگ اجوف چپ بزرگتر است، هرچند که هر دو سیاهرگ اجوف قدامی، سیاهرگهای فرد را دریافت می کنند. سیاهرگهای فرد چپ در سطح تخمدان ابیضه شروع می شوند و خون دیواره چپ بدن را خارج میکنند. سیاهرگ فرد راست بسیار کوچک است. سیاهرگ اجوف خلفی تمام بخش خلفی بدن را خارج کرده و به وسیله ی تلاقی سیاهرگهای ایلئومی (iliaC) معمول تشکیل می شوند. همه سیاهرگهای بزرگ وارد دهلیز راست می شوند.

 

مقاله شترمرغ نر و ماده
مقاله شترمرغ نر و ماده

 

سیاهرگ سطح متاتارسوس خون بخش دیستال اندام های لگنی را خارج می کنند و بر روی طرف میانی – کف پایی tar SO-metatarSuS قرار دارد که از درون شیار بین tar SO-metatar SUS و تاندون های خم کننده عبور می کند. در این موقعیت مسیر رگها سطحی و قابل مشاهده است که آن را برای بریدن رگ قابل دسترس میسازد. (وضعیت سرخرگ و سیاهرگ را در ناحیه اmetatar Sal مقایسه کنید). در طرف پروکسیمال سیاهرگ اmetatar Sal سیاهرگهای پس زانویی که به نوبهای خود خون را به داخل سیاهرگ ورکی تخلیه می کند به یکدیگر متصل می شوند که خون را از اندامهای دیستال و بخش خلفی اندام های پروکسیمال دریافت می کند، در حالی که عروق رانی خون بخش قدامی فقط اندامهای پروکسیمال را خارج می کنند.

 

مقاله شترمرغ نر و ماده - جوجه شترمرغ
مقاله شترمرغ نر و ماده – جوجه شترمرغ

پرندگان یک سیاهرگ باب کلیوی دارند، یعنی خون حاصل از اندام های لگنی و لگن را از طریق کلیه عبور می دهد و جریان به وسیله دریچه ها تنظیم می شوند. سیاهرگ هایی که خون دیواره لگنی را خارج می کند و احشا برای تشکیل سیاهرگ ورکی داخلی که خون را به سیاهرگ باب کلیوی خلفی تخلیه می کنند، به یکدیگر متصل می شوند. خیلی جلوتر، سیاهرگ باب کلیوی خلفی سیاهرگهای ایلئومی خارجی و شرمگاهی را از اندام های لگنی دریافت می کند. دورتر از اتصال با سیاهرگ ایلئومی خارجی، سیاهرگ باب کلیوی خلفی مانند سیاهرگ ایلئومی معمول امتداد دارد که به سیاهرگ کلیوی خلفی کی می پیوندد و سپس به سیاهرگ کلیوی معمول، در طرف مخالف در ستون قدامی کلیه برای تشکیل سیاهرگ بزرگ خلفی اتصال مییابد. اتصال با سیاهرگ کلیوی خلفی به وسیله ی سه دریچه محافظت می شود. بزرگ سیاهرگ خلفی به صورت قدامی عبور می کند و به صورت شکمی عروق حاصل از گنادها، فوق کلیه ها و بافت های احاطه کننده را دریافت میکند و از میان شیار واقع بر روی سطح پشتی کبد، که عروق کبدی را دریافت میکند و سپس به داخل بطن راست باز می شود، می گذرد.

سیاهرگ باب، خون دستگاه معده ای – روده ای خارج می کند. عروق دستگاه معده ای رودهای سرخرگهای به شکل اقماری هستند، اما برای تشکیل یک سیاهرگ باب کبدی که وارد ناف کبد می شود، به یکدیگر میپیوندند. در تحقیقات دو سیاهرگ به صورت زیر تشریح شد: یک سیاهرگ باب بزرگ که خون را به داخل لوب راست کبد میریزد، و سیاهرگ باب کوچکتر که خون را وارد لوب راست کبد میکند.

کلمات مرتبط : سیاهرگ شترمرغ ، قفسه سینه شترمرغ ، معده شترمرغ ، عروق شترمرغ ، شتر مرغ ، شترمرغ نر و ماده ، کتاب جوجه کشی شترمرغ

Related Posts

شترمرغ نر و ماده از نگاه علمی – بخش پنجم
شترمرغ ها از نگاه علمی – بخش دوم
اطلاعات کامل از نحوه جوجه کشی شترمرغ
جوجه کشی شتر مرغ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *