شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم

شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم

قلب

ادامه مقاله شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم : قلب ، در واقع آبشامه قلب ، بصورت شکمی در بخش قدامی شکمی قفسه سینه قرار گرفته و به وسیله ی جناغ، سه دنده اول جناغی و دو لوب (بخش) از کبد احاطه شده است. قسمت میانی کیسه هوایی ترقوهای پایه ی قلب را از مری و نایی و کیسه داخل سینه ای قلب را از جناغ جدا می کند. قلب شترمرغ با قلب پستانداران که هم ورید توخالی راست و هم چپ را دریافت می کند، متفاوت است. دریچه دهلیزی-بطنی راست، یک ماهیچه آویخته و شل است.

 

سرخرگ ها

بدنه ششی بطن راست را ترک میکند و در سمت پشتی و خلفی و به چپ انتقال مییابد . این بدنه در قسمت قدامی آئورت قرار دارد، بعد از مسیر کوتاه، به سرخرگهای ششی چاپ و راست تقسیم می شود. عروق در سمت پشت نایژه ها وارد ناف ریه و به درخت نایژهای توزیع می شوند و براساس مطالعات انجام شده سرخرگ چپ بزرگتر از سرخرگ راست است.

آئورت بطن چپ را ترک می کند و بلافاصله سرخرگ های تاجی (کرونازی) چاپ و راست را به وجود می آورد. چون قوس های آئورتی قدامی (آئورت بالا رونده) بدنه های بازویی سری را به وجود می آورد، به سمت پشت (قوسی آئورتی) و سپس خلفی (آئورت پایین دنده) می.چرخد. در سالهای اخیر جزئیات بیشتری از تنه بازویی سری ارائه شده است.

 

شترمرغ نر و شتر مرغ ماده
شترمرغ نر و شتر مرغ ماده

 

آئورت های مهرهای در سمت قدامی از منافذ عرضی مهره های گردنی، که ساختار محافظتی درازی در مسیر آنها فراهم می کنند، عبور می کنند. سرخرگهای سبات (شاهرگی) داخلی چپ و راست به هم نزدیک شده و در طول سمت شکمی میانی مهرههای گردنی بالا می روند و به وسیله عضلات جلویی گردن پوشیده می شوند. عروق در این وضعیت ثابت شدهاند که آنها را برای تجمع خون سرخرگی قابل دسترس میسازد. وقتی سرخرگها در سطح دومین مهره گردنی به سر نزدیک می شوند، منشعب شده و به صورت سطحی قرار می گیرند.

 

سرخرگ پایین پرنده از بین شش ها عبور و در سطح آخرین دنده سینه ای دیواره افقی را سوراخ می کند. همچنان که آئورت در سمت خلفی ادامه مییابد انواع رگها را به وجود می آورد. سرخرگ COeliaCa برای رفتن به طحال، انتهای مری، پیش معده، سنگدان و اولین قسمت دوازدهه و کبد تقسیم می شود. سرخرگ قدامی روده بند به پانکراس، روده کوچک، سکوم و بخشی از روده بزرگ و سرخرگ قدامی کلیوی به کلیه ها میرود.

 

شترمرغ نر و شتر مرغ ماده - شترمرغ درحال تغذیه
شترمرغ نر و شتر مرغ ماده – شترمرغ درحال تغذیه

 

سرخرگهای بیضه ای از سرخرگهای کلیوی یا به طور مستقیم از آئورت، در سمت خلفی سرخرگهای قوامی کلیوی به وجود می آیند. در حیوانات ماده سرخرگ بزرگ تخمدان چپ به طور کلی یک شاخه از سرخرگ کلیوی چپ قدامی است. سرخرگهای اضافی (دیگر) بیضه ای اتخمدانی می تواند به طور مستقیم از آئورت خارج شود. سرخرگ خارجی ایلئومی قبل از این که سرخرگ رانی برای ناحیه ی قدامی ران را به وجود آورد، شاخه ای برای لوله رحمی (اویداکت) به وجود می آورد.

 

سرخرگ ناحیه شرمگاهی (ورکی) اعصاب شرمگاهی را در طول طرف خلفی میانی اندام حرکتی برای فراهم آوردن عروق کلیه ها، لوله رحمی، بخش خلفی ران و بخش دیستال (دور) اندام حرکتی همراهی میکند (سرخرگهای میانی کلیوی از سرخرگ شامگاهی یا به طور مستقیم از آئورت خارج می شوند). در اندام حرکتی دیستال سرخرگ اصلی در سمت پشتی بر روی tarSO-metatarSuS ( سرخرگ پشتی metatar Sal ) قرار دارد و به خوبی محافظت می شوند که در سمت پشتی تاندون های منبسط کننده قرار داشته و به وسیله لایه ضخیمی از غشا پوشیده شده است. رگها در سمت دیستال برای فراهم کردن عروق دو پنجه تقسیم می شوند. سرخرگ روده بند پشتی برای روده بزرگ فراهم می آید و سرخرگ داخلی ایلئوم به کلوآک و بافتهای همراه میرود.

کلمات مرتبط : آناتومی شترمرغ ، آناتومی شتر مرغ ، بدن شترمرغ ، سرخرگ شترمرغ ، اندام حرکتی شترمرغ ، اندام جنسی شترمرغ

Related Posts

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم
شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم
شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *