شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم

شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم

کمربند و اعضای لگنی

ادامه مقاله شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش ششم – ماهیچه های اعضای لگنی به خوبی توسعه یافته اند و بخش مهمی از لاشه های تجاری را تشکیل می دھند۔ دانشمندان در سال 1986 آناتومی و مکانیک ماهیچه ای شترمرغ را تشریح کردند، در حالی که در سال (۱۸۸۰) آناتومی مقایسه ای از اعضای لگنی ratit ها را گزارش کردند. به تازگی ماهیچه های اعضای پروکسیمال تشریح و نیز توده میانی عضلات بالایی پروکسیمال در شترمرغ های کشتار شده بودند.

M.illiotibialis قوامی از طرف جلوی ایلئوم تا سطح میانی مفصل ران کشیده شده است و آن قدامی ترین عضله خاصره و ناحیه ران است. M.ambiems از سطح جانبی ایلئوم، عضله iliotrpchantericus، منشأ گرفته و بر روی تاندون عضلات خم کننده سطحی وارد میشود . در مقابل پرندگان دیگر ، ماهیچه های پکتینی بر روی protrubecance پکتینی منشأ گرفته و وارد طرف میانی درشت نی پروکسیمال می شوند.

واسطی از تاندون صاف بر روی پروکسیمال درشت نی وارد می آید. در مقابل M.femoratibialis internus به صورت خط میانی در طول بدنه استخوان ران قرار دارد و بر روی سمت میانی کشکک فرود می آید.

در تحقیقات انجام شده هفت ماهیچه را که بر روی مفاصل اmetatarSO-phalangeal و enter اphalangeal عمل میکند کشف شد. اخیرا دانشمندان ۱۶ ماهیچه را در ساق و کف پا توصیف کرده اند.

M.gastro Cnemius| ماهیچه منبسط کننده قوی مفصل پس زانو است. چهار سر آن از انتهای دیستال ران، کشکک، لیگامنتهای موازی و tibiotarsus منشأ می گیرند. سرها برای تشکیل یک تاندون عریض و پهن (عرض ۵۰-۴۰ میلیمتر) که از روی سطح کف پایی زانو میگذرد به هم متصل شده اند که بررسی سطح پایینی (کفی) تارسو متاتارسوس tar SOmetatar SOS به صورت دیستال در یک سوم دور (انتهایی) فرود آید.

 

شترمرغ نر و شترمرغ ماده
شترمرغ نر و شترمرغ ماده

 

M.tibialis cranialisعضله جمع کننده زانو است که دو سر دارد و از برجستگی جانبی استخوان ران و سمت میانی tibiotarsusمنشأ میگیرد. در طرف دیستال، تاندون در موقعیت پشتی tidiOtar SUS به وسیله ی یک لیگامنت حلقوی نگه داشته می شود. تاندون به دو بخش تقسیم می – شود و بر روی طرف دیستال و پشتی tarsometatarSus فرود می آید. M.fibularis long US به خوبی توسعه یافته است که از انتهای پروکسیمال ناز کانی منشأ میگیرد و بر روی tarsometatarsusفرود می آید، در حالی که M.fibularis brevis فقط توسط تاندون واگذاری نشان داده میشود.

M.expensor digitorum langus از پروکسیمال درشتنی منشأ میگیرد. تاندون آن در وضعیت پشتی زانو به وسیله لیگامنت حلقوی نگه داشته می شود و بر روی اولین بند انگشتان ۳ و ۴ فرود می آید.

M.eXpenSOr perOpiUS|  انگشت ۳ یک ماهیچه ظریف، منحصر به فرد برای ratit ها و tinamOUS، است که از بخش پایینی tibiotar SUS تا بند چهارم انگشت ۳ کشیده شده است. هم …A tel-ali 3 us-es Y c.:Sl M.expensor berevis a 9 Y c.:Sl M.expensor berevis عضله lumbricolis M.lumbricalis بین عضلات جمع کننده سطحی و عمقی قرار دارد و از تاندون عضله جمع کننده عمقی خارج شده و بر روی تاندون های سطحی انگشتان ۳ و ۴ فرود می آید.

عضلات جمع کننده مچ پا می تواند در داخل عضلات سطحی، حد میانی و عمقی جمع شوند. عضلات سطحی عبارتند از M.feleXOr perforatus| انگشت ۳ که به وسیله حد واسطی از دو سر، یکی از استخوان ران و دیگری از لیگامنت موازی جانبی مفصل ران خارج می شوند. تاندون آن به ۳ قسمت تقسیم شده و بر روی بند یک انگشت ۳، بند ۲ انگشت ۴ و بند ۳ انگشت ۳ فرود می آید. M.feleXOr perforatus انگشت ۳ دو سر دارد که از دیستال مفصل ران، لیگامنت موازی جانبی نازک نی منشأ میگیرد.

 

شترمرغ نر و شترمرغ ماده - شکاز شترمرغ
شترمرغ نر و شترمرغ ماده – شکاز شترمرغ

 

همچنین تاندون M.ambienS را دریافت می کند. تاندون های به هم پیوسته به وسیله ی  M.flexor perforatus شده و وارد پایه بند ۲ انگشت ۳ می شوند. M.flexor perforants et perfprantus انگشت ۳ حد واسط است و دو سر دارد که از پروکسیمالی درشت نی و سطح جانبی لیگامنت موازی منشأ میگیرد. تاندونهای آن تاندون جمع کننده سطحی را سوراخ کرده و در عوض به وسیله ی تاندون جمع کننده عمقی قبل از الحاق آن بر روی سطح جمع کننده بند ۳، انگشت ۳ سوراخ می شود. M.fleXOr digitOrum long US عمقی است و به وسیله حد واسطی از دو سر از استخوان ران و پروکسیمال درشتنی بیرون می آید. تاندون ها در نزدیکی مفصل metaCarpO-phalanged به هم پیوسته اند و سپس برای فرود بر روی بند ۴ انگشت ۳ و بند ۵ انگشت ۴ تقسیم شدهاند. M.abduCtor انگشت ۴ از درشت نی خارج شده و بر روی پایه بند ۱ انگشت ۴ فرود می آید.

کلمات مرتبط : شکار شترمرغ ، شترمرغ نر ، شترمرغ ماده ، دویدن شترمرغ ، وزن شترمرغ ، وزن تخم شترمرغ ، تاندون های شترمرغ

Related Posts

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم
شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم
شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *