شترمرغ نر – ماده از نگاه علمی – بخش ششم

شترمرغ نر – ماده از نگاه علمی – بخش ششم

ادامه مقاله شترمرغ نر – ماده از نگاه علمی بخش پنجم : اکثر مطالعات سیستم ماهیچهای شترمرغ مربوط به قرن نوزدهم می باشند. آنها تکرار شده اند اما تلاش های ناموفق بسیاری برای ایجاد تشابه بین عضلات پرندگان و پستانداران وجود دارد.

 

سر

عضلات چشم و پلک در سال ۱۸۶۴ توسط دانشمندان تشریح شده است. عضله بالابر پشتی بالا برنده ی پلک بالایی هستند و از طرف پشتی عقبی استخوان حدقه خارج شده و به لبه برآمده ی پلک وارد میشود.

Palpebrarum عضله مدور شامل فیبرهای عرضی در پلک پایینی چشم هستند. عضله چهارگوش غشای پلک سوم و عضله هرمی غشای پلک سوم، غشای پلک سوم را حرکت میدهند.

عضله کره ی چشم اطراف دریچه چشمی است و به سفیدی چشم در جلوی استخوان زیر چشم متصل است. این عضلات ماهیچه راست پشتی، ماهیچه راست شکمی، ماهیچه راست جانبی، ماهیچه راست میانی، ماهیچه Obliquus پشتی و ماهیچه obliquus شکمی در مجموع چشم را در همه طرف احاطه کرده اند.

 

شترمرغ نر - ماده
شترمرغ نر – ماده

 

دانشمندان دو عضله بالابر فک پایینی را تحت عناوین ماهیچه شبه شقیقه ای سطحی و ماهیچه شبه شقیقه ای عمیق، تعریف کردهاند. ماهیچه سطحی از قسمت خلفی فرورفتگی شقیقه خارج شده و وارد زائده کوچک برآمده فک پایین می شود. فزون بر این عضلات در سال ۱۸۷۲ دانشمندان عضله  pterygOideUS، عضله quadratOcleS و عضلهے quadratO-CranialiS را تعریف کردند. این عضله های HyObranchiold وجود دارند. عضله شکمی داخل فک پایین (Mylo-hyoid) از چهار پنجم بالایی فک پایینی خارج شده و وارد شیار میانی و استخوان لامی میشود. عضله (Branchiomand:bularis maxillo-keratic) وارد جزء اCeratobranchia استخوان لامی می شود.

عضله interCeratobranchialis یک لایه عضلانی است که از یک جزع Ceratobranchial به جزء دیگر عبور می کند. عضله ی genioglOSSUS (genio-hyoid) از قسمت نیمه متحرک فک پایین منشأ گرفته و وارد جزء اCeratobranchia استخوان لامی می شود. عضله hypoglossus شکمی (hyoglossus) از جز زیر زبانی استخوان لامی خارج شده و از طرف نوک و بالا به رأس زبان میرسد.

 

مقاله شترمرغ نر - ماده
مقاله شترمرغ نر – ماده

 

عضله (M.CriCOhyOideuS hyolaryngeuS و thyrohyOid) شامل سه قسمت است که از غضروف حلقوی حنجره به اجزای اbasibranchial بالایی و خلفی استخوان لامی عبور می کند.

 

گردن

یک ماهیچه پوستی گسترده، عضله m.CUCUllariS، از استخوان غرابی در طول طرف شکمی و جانبی گردن تا سر کشیده شده است که به پوست گردن متصل است. عضلات پوستی زیادی در طرف پشتی از جناغ تا ناحیه گردنی کشیده شده است. عضله m.sternitrachealis از طرق قدامی پشتی جناغ خارج می شود و از طرف قدامی در طول سطح جانبی نامی که به آن چسبیده است، عبور می کند و وارد غضروف حلقوی و استخوان اCeratobranchia می شود. یک سری از عضلات کوتاه به سر و گردن چسبیدهاند (عضلات بزرگ راست). دستگاه عضلانی مهره های گردنی پیچیده است که شامل تعداد زیادی از غشاهای عضلانی است که از یک مهره به مهره بعدی کشیده شده است. از این ها، عضلات عرضی داخلی از دستگاه عضلانی جانبی اصلی گردن به صورت عرضی به کمان مهرهای متصل می شوند. عضله اM.IOng US COl به شکمی دستگاه عضلانی شکمی اصلی و عضله اM.IOng US COl پشتی دستگاه عضلانی پشتی گردن را تشکیل میدهند.

برخی از عضلات مهره های گردنی به داخل ناحیه سینه ای امتداد یافته اند. به علاوه، عضلاتی نیز وجود دارد که بال را به بدنه متصل می کنند. عضلات بین دنده ای بیرونی به طور ویژهای در فضای بین دنده ای پروکسیمال و نیز طرف دیستال زوائد قلاب دار دنده ها قرار دارند. عضلات بین دندهای داخلی در عمق بیشتری نسبت به عضلات بین دنده ای بیرونی قرار دارند، اما برای برخی فواصل روب زوائد قلابدار کشیده شده اند. دو سری دیگر از عضلات وجود دارند که : اولی از زوائد قلاب دار دنده ها تا انتهای دور یا دیستال دنده های مهرهای و دیگری از مهره تا انتهای پروکسیمال دنده ها کشیده شده است. عضلات COStOSeptal از دنده ها تا دیواره میانی افقی کشیده شده اند. در طول توسعه جنینی دیواره عرضی ششی به وسیله ی توسعه کیسه های هوایی به دو قسمت تقسیم می شوند. بخش پشتی تیغه میانی جدا کننده، تیغه افقی است. بخش شکمی تیغه مورب را تشکیل میدهد. تیغه افقی سپس با سطح شش ترکیب می شود.

چهار عضله وجود دارد که ديواره بطنی り تشکیل میدهند که عضلات مورب خارجی، مورب با داخلی. عضلات بطنی عرضی و یک عضله بطنی مستقیم کوچک هستند. همه ی عضلات aponeurOSeS گستردهای دارند که وارد نوار سفید شکم، لگن و جناغ می شوند.

عضلات مرتبط با ایلئوم و ستون فقرات، از سمت پهلو به طرف وسط، عبارتند از: عضله 5 A. il galae à St J K .M.longus coll 3 miliocostalis et longissimus dorsi و کوچک از آخرین مهره گردنی تا انتهای پروکسیمال اولین دنده کشیده شده است. سه عضله مرتبط با دم عبارتند از depressor coccygis) M.) derator Coccygis) M.levator caudae) || A_5)le ps U

 

کمربند و اعضای سینه ای

در ادامه مقاله شترمرغ نر – ماده اغلب عضلات یافت شده در کمربند سینه ای و بال پرندگان در شترمرغ نیز وجود دارد اما آنها به طور ناقص توسعه یافته اند. برخی جزئیات عضلات به شرح زیر می باشد

2 Us_o-55 Rnomboideus) 5-4<e 2 ->da_» M. chomboideus, M.latissimus dorsi Pectoral) M.Supracoracoideus (s- pectoral) M.pectoralis , M.Serratus ( 5 .(Biceps) M.bicepsbrachil M.Subscapularis M.Coracobrachialis )M.triceps (teres minor) M. deltoideus minor (Deltoid) M. deltoideusmajor M.brachialis 2 (extensor Cubiti) humerotriseps i Scapulotriceps . Sky » JUS

ادامه دارد …

کلمات مرتبط : جوجه کشی شترمرغ ، وزن شترمرغ ، گردن شترمرغ ، شترمرغ سواری ، عضلات شترمرغ

Related Posts

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم
شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم
شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *