شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

سوراخ های بینی تا شش ها

ادامه مقاله شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش نهم : سوراخهای بینی بیضوی هستند، به صورت طول قرار گرفته و رو به سمت پشتی جانبی است. حفره های بینی تا سوراخ بینی با نیمه های

راست و چپ گسترده شده است که به وسیله ی تیغه بینی از یکدیگر جدا شده اند. حفره های بینی به قسمت های قدامی پشتی، قدامی شکمی و خلفی، به وسیله ی استخوان های مار پیچ و صفحه عرضی، ناکامل پشتی 3 استخوان، تقسیم شده است. بخش خلفی پیچیده است، که حاوی دهانه های مجرای اشکی و مجرای غدد بینی است. حفره های دهانی و سینوس های پایین چشمی ارتباط دارد. مورد اخیر به صبورد تا خلفی اطراف بخش های پشتی، قدامی و شکمی چشم گسترده شده است. معده ی پشتی خلفی آن در سمت جلوی Canthus میانی چشم قرار گرفته است و حد خلفی – شکمی در سمت خلفی Canthus جانبی چشم قرار دارد. بخش خلفی هر حفره ی بینی با حفره های دهانی در طول یک سوراخ خلفی بینی ارتباط دارد. سوراخ خلفی بینی دو سوراخ کج در سقف دهان دارد که از یکدیگر به وسیله یک لبه کوتاه از غشای موکوسی از یکدیگر جدا شده اند. هر دو سوراخ خلفی بینی با هم یک دهانه سه گوش در سقف دهان که نوک به صورت قدامی قرار گرفته است، تشکیل میدهند.

 

شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی
شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی

 

غضروف های حلقوی به صورت شکمی قرار گرفته است و با یکدیگر یک حلقه را تشکیل میدهند. غشای موکوسی که حنجره و دهانه ی حنجره را احاطه می کنند فاقد پرز است. غضروف های هرمی به صورت پشتی قرار دارند. لبه های جانبی آنها دندانه دارد و لبه های میانی صاف هستند. غشا های موکوسی که روی لبه های میانی قرار دارند، ضخیم شده اند که دو لبه ای طولی را شکل می دهند و وقتی در جهت مخالف عمل عضله قرار می گیرند، حفره حنجره را تنگ می کنند، دهانه ی حنجره در سمت خلفی (پشتی) سوراخ خلفی بینی قرار دارد و نمی تواند مانعی برای مسیر تنفسی از حنجره دهانی باشد. نوک زبان در سمت قدامی سوراخ خلفی بینی قرار دارد، بنابراین می تواند مانع مسیر تنفسی بینی از حفره های دهانی شود. نای s حنجره تا SyrinX کشیده شده است که در مقطع عرضی بیضوی است و تقریبا از ۲۰۰ غضروف کامل یا حلقه های استخوانی تشکیل شده است و در سمت شکمی مهره های گردنی قرار دارد. در ناحیه جلویی گردن مری در سمت پشتی نای قرار دارد اما اکثرا در سمت خلفی و در طرف راست آن است. نای وارد قفسه سینه شده و به دو نایژه اولیه تقسیم می شود.

SyrinX شترمرغ ساده است و شامل آخرین حلقه های نایی و حلقه های پروکسیمال نایژه اولیه است. غشاهای ارتعاشی در دیواره نایژه قرار دارند. در سالهای گذشته SyrinX رتیتهای (ratit) مختلف را مورد مقایسه قرار دادند. حلقه های استخوانی نایژه ناقص است و فقط تا فاصله کوتاهی به داخل شش ها کشیده شده است.

شش ها در یک سوم انتهایی قفسه سینه، بین دومین و هفتمین دنده مهرهٔ ای قرار دارند. آنها در سمت پشتی مهره سینه ای و سرهای دنده ها واقع شده اند که سطوح پشتی و پشتی-جانبی شش ها شیارهای عمیقی دارند. در سمت جانبی آنها به وسیله ی دنده های مهرهای همانند زواید به هم پیوسته شکمی و در سمت شکمی به دیواره عرضی محدود شده اند. نایژه های اولیه، سرخرگ ریوی و سیاهرگ های ریوی وارد سطح شکمی میانی شش ها می شوند و نیز آنها را ترک میکنند. یک سری از دهانه ها در طول سطح شکمی شش به داخل کیسه های هوایی باز میشوند. ھیچ حفره ی جانبی وجود ندارد. شش شترمرغ مشابه ساختار تنفسی پرندگان است.

 

شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی - شترمرغ در جاده
شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – شترمرغ در جاده

 

کیسه های هوایی

در ادامه مقاله شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی ۹ کیسه هوایی در شترمرغ وجود دارد. ویژگی های مافوق ساختاری لایه های پوششی کیسه های هوایی به موارد مشاهده شده در پرندگان دیگر شباهت دارد، اگرچه در شترمرغ عناصر مکعبی شکل مژه دار، با سلول های globlet ترکیب می شوند، اما جزء بزرگی از بافت پوششی را به وجود می آورد که با سلول های پوششی مشاهده شده در پرندگان دیگر مغایرت دارد.

کیسه های هوایی گردنی به طور آزاد با یکدیگر ارتباط دارند که ساختار غیر جفتی را تشکیل میدهند که از گردن تا سر کشیده شده است و تا حد زیادی با مهره های گردنی و سینه ای و کانال مهرهای مرتبط است. این کیسه ی هوایی در پایه ی گردن آسیب پذیر است.

کلمات مرتبط : بینی شترمرغ ، کیسه هوایی شترمرغ ، غضروف شترمرغ ، گردن شترمرغ ، مهره های گردنی شترمرغ ،  نوک شترمرغ ، کتاب

Related Posts

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم
شترمرغ نر و شتر مرغ ماده از نگاه علمی – بخش هشتم
شترمرغ نر و شترمرغ ماده از نگاه علمی – بخش هفتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *