انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش یازدهم

انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی

روده کوچک

ادامه مقاله انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم : تقریبا ۸۰۰ میلیمتر طول دارد و یک قوس باریک و کشیده ای با اعضای بالا رونده و پایین رونده را تشکیل می دهد که مجرای کبدی – روده ای (مجرای صفراوی) را از کبد تقریبا ۷۰ میلیمتر از سنگدان و مجرای پانکراسی واقع در انتهای دیستال اعضای بالا رونده آن دریافت میکند. ساق بالا رونده، قوس دوم و کوچکتری دارد. در سطح هفتمین دنده مهرهای اندام بالا رونده به راست میپیچد و تا ژئوژنوم ادامه مییابد.

ژئوژنوم طولی در حدود ۱/۶ متر دارد و به وسیله روده بند معلق است و مارپیچ بزرگی را تشکیل می دهد که بخش قدامی شکمی شکم، بخش پشتی دئودنوم را اشغال میکند و در برخی پرندگان می تواند بخش پشتی دئودنوم بین کلیه راست و سنگدان را اشغال کند. انتقال از ژئوژنوم به ایلئوم به وسیله کیسه زرده بر روی طرف جلویی روده بند دستگاه گوارش نمایان شود.

ایلئوم طولانی ترین بخش روده کوچک است که تا سکوم (روده کور) کشیده شده است و تا ۴ متر طول دارد و به وسیله روده بند به صورت معلق درآمده است که مارپیچ بزرگی را تشکیل میدهد و بخش خلفی- شکمی شکم و لگن را اشغال می کند.

 

انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی

 

روده بزرگ

دو سکوم از یک دهانه معمول در اتصال ایلئوم – رکتال شروع می شود. آنها تقریبا ۹۰۰ میلیمتر طول دارند و سمت خلفی هر طرف ایلئوم امتداد دارند. سکوم به واسطه ی حضور چین مارپیچی روده ای که ناحیه ی سطحی آن را افزایش می دهد، شکل کیسه ای دارد.

رکتوم (یا کولون) از اتصال ایلئوم رکتال تا کلوآک کشیده شده است. تقریبا ۱۶ متر طول دارد و بخش پشتی شکم را اشغال می کند. سه ناحیه کاملا مجزا را می توان تشخیص داد. بخش انتهایی رکتوم برای تشکیل ساختار کیسه مانند بزرگ شده است که اغلب با بخش کلوآک اشتباه گرفته میشود. در جوجه شترمرغ های تازه از تخم بیرون آمده، نسبت روده کوچک به رکتوم ۱:۱ است. در سه ماهه ها این نسبت ۱ به ۱/۵ و در شش ماهه ها به ۱ به دو میرسد.

 

غشاهای مغزی

سخت شامه پوشش بیرونی و سخت سیستم عصبی مرکزی است. در نواحی گردنی یا سینه ای از پوشش خارجی استخوان کانال مهرهای جدا می شود که فضای فوق سخت شامه ای را به وجود میآورد. در جمجمه، در سمت انتهای سینه ای، با غشای خارجی استخوان احاطه کننده ترکیب می شود. آراکنوئید یک غشای نازک در تماس با سخت شامه است، اما به سخت شامه نچسبیده است. در سطح داخلی آن، به وسیله نوارهای بلندی به نرم شامه چسبیده است که منجر به فضای زیر آکنوئیدی واقعی می شود. نرم شامه به سطح مغز، طناب نخاعی و أعصاب مرتبط به جمجمه یا کانال مهرهای چسبیدہ است و شبکه مشیمی ای چشم در سمت جانبی، سومین و چهارمین بطن را تشکیل میدهد.

 

انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی - عکس شترمرغ
انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – عکس شترمرغ

 

دستگاه عصبی مرکزی

طناب نخاعی به اندازه کانال مهرهای دراز و فاقد equina خلفی است. دو افزایش واضح از طناب نخاعی، یکی گردنی کوچک و دیگری کمری-خاجی بزرگ، به ترتیب با شبکه های بازویی و کمری خاجی مرتبط شده اند. در خط میانی پشتی برآمدگی کمری۔ خاجی یک حفرہی دراز ولوزی شکلی وجود دارد که حاوی یک بدنه ژلاتینی است. ریشه های پشتی و شکمی اعصاب نخاعی به صورت جداگانه سخت شامه را سوراخ کرده و در داخل سوراخ مهرهای به یکدیگر متصل می شوند. بخش داخلی دراز بخش عقب مغز (پس مغز) دنباله طناب نخاعی به داخل جمجمه می باشد. سطح پشتی آن حاوی فرورفتگی لوزی شکل بزرگی است که کف بطن چهارم را تشکیل میدهد. در سمت شکمی بخش داخلی (مدولا) یک حفره دارد که حاوی سرخرگ پایه ای است. مدولا موجب ایجاد اعصاب ۵ تا ۷ می شود. می توان pOnS را مانند دسته ی پهن و صاف فیبرهای عرضی در انتهای جلویی مدولا مشاهده کرد.

مخچه در سمت پشتی مدولا قرار دارد و به ترتیب در سمت خلفی، میانی و قدامی به زیر مدولا، pins و میان مغز چسبیده است و شامل یک نیمکره مرکزی و دو نیمکره واقع در سمت جانبی و کوچک می باشد. تمام سطوح مخچه به وسیله ی شیارهای عرضی گود شدهاند که سطحی داخلی را تشکیل میدهد.

مجرای مغز میانی (میان مغز) آن را به سقف واقع در قسمت پشتی و کف واقع شده در قسمت شکمی تقسیم می کند. سقف با اعصاب بینایی در ارتباط است و دو جسم واضح و گرد را تشکیل میدهد که معمولا لوبهای بینایی نامیده می شوند و در سمت خلفی نیمکرههای مخ و در سمت جانبی تا انتهای قدامی مخچه قرار دارد. یک بطن بزرگ در سقف وجود دارد. کف باعث اعصاب قدامی ۳ و ۴ می شود.

کلمات مرتبط : گونه های شترمرغ ، انواع شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی ، دستگاه عصبی شترمرغ ، روده کوچک شترمرغ ، روده بزرگ شترمرغ ، غشای مغذی شترمرغ ، کتاب پرورش شترمرغ

Related Posts

شترمرغ های نر و شترمرغ های ماده از نگاه علمی – بخش سیزدهم
مقاله شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دوازدهم
معرفی شترمرغ های نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم
شترمرغهای نر و ماده از نگاه علمی – بخش دهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *